Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Gia Lai

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Bình Phước

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Đồng Nai

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Bình Dương

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Tây Ninh

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Kon Tum

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Đắk Lắk

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Đắk Nông

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Quảng Trị

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

39400

VNĐ

Quảng Bình

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Gia Lai

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Bình Phước

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Đồng Nai

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Bình Dương

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Tây Ninh

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Kon Tum

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Đắk Lắk

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Đắk Nông

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Quảng Trị

29/03/2014

Cao su SVR10

35900

VNĐ

Quảng Bình

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Gia Lai

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Bình Phước

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Đồng Nai

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Bình Dương

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Tây Ninh

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Kon Tum

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Đắk Lắk

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Đắk Nông

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Quảng Trị

29/03/2014

Cao su SVR3L

39000

VNĐ

Quảng Bình

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Gia Lai

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Bình Phước

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Đồng Nai

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Bình Dương

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Tây Ninh

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Kon Tum

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Đắk Lắk

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Đắk Nông

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Quảng Trị

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Quảng Bình

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Bình Thuận

29/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

344-348

VNĐ

Phú Yên

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Gia Lai

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Bình Phước

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Đồng Nai

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Bình Dương

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Tây Ninh

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Kon Tum

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Đắk Lắk

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Đắk Nông

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Quảng Trị

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Quảng Bình

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Bình Thuận

29/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14700-15100

VNĐ

Phú Yên

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Gia Lai

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Bình Phước

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Đồng Nai

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Bình Dương

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Tây Ninh

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Kon Tum

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Đắk Lắk

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Đắk Nông

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Quảng Trị

29/03/2014

Mủ cao su RSS3

233,5

YÊN

Quảng Bình

29/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác