Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Gia Lai

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Bình Phước

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Đồng Nai

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Bình Dương

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Tây Ninh

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Kon Tum

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Đắk Lắk

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Đắk Nông

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Quảng Trị

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

40300

VNĐ

Quảng Bình

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Gia Lai

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Bình Phước

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Đồng Nai

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Bình Dương

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Tây Ninh

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Kon Tum

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Đắk Lắk

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Đắk Nông

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Quảng Trị

15/04/2014

Cao su SVR10

37200

VNĐ

Quảng Bình

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Gia Lai

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Bình Phước

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Đồng Nai

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Bình Dương

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Tây Ninh

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Kon Tum

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Đắk Lắk

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Đắk Nông

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Quảng Trị

15/04/2014

Cao su SVR3L

40000

VNĐ

Quảng Bình

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Gia Lai

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Bình Phước

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Đồng Nai

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Bình Dương

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Tây Ninh

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Kon Tum

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Đắk Lắk

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Đắk Nông

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Quảng Trị

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Quảng Bình

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Bình Thuận

15/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

319

VNĐ

Phú Yên

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Gia Lai

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Bình Phước

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Đồng Nai

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Bình Dương

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Tây Ninh

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Kon Tum

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Đắk Lắk

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Đắk Nông

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Quảng Trị

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Quảng Bình

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Bình Thuận

15/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800

VNĐ

Phú Yên

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Gia Lai

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Bình Phước

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Đồng Nai

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Bình Dương

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Tây Ninh

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Kon Tum

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Đắk Lắk

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Đắk Nông

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Quảng Trị

15/04/2014

Mủ cao su RSS3

2107

USD

Quảng Bình

15/04/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác