Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 11. 2014 Giao tháng 12. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.95 54.70 55.15 54.90
RSS 2 54.35 54.10 54.55 54.30
RSS 3 53.80 53.55 54.00 53.75
RSS 4 53.50 53.25 53.70 53.45
RSS 5 53.05 52.80 53.25 53.00
STR STR 5L 52.65 52.40 52.85 52.60
STR 5 50.75 50.50 50.95 50.70
STR 10 50.05 49.80 50.25 50.00
STR 20 49.65 49.40 49.85 49.60
Concentrated Latex * 40.10 39.85 40.30 40.05

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác