Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 9. 2014 Giao tháng 10. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 59.15 58.90 59.35 59.10
RSS 2 58.55 58.30 58.75 58.50
RSS 3 58.00 57.75 58.20 57.95
RSS 4 57.70 57.45 57.90 57.65
RSS 5 57.25 57.00 57.45 57.20
STR STR 5L 55.95 55.70 56.15 55.90
STR 5 54.05 53.80 54.25 54.00
STR 10 53.35 53.10 53.55 53.30
STR 20 52.95 52.70 53.15 52.90
Concentrated Latex * 43.55 43.30 43.75 43.50

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác