Nước Loại hàng Giao tháng Giá

US  CENTS / KG

Tăng/Giảm
Thailand RSS 3 Dec 165 2
STR 20 Dec 156 2
Indonesia SIR 20 Dec 171.6 15.4
Malaysia SMR 20 Dec 154 2

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác