HĐTV VRG vừa có Quyết định số 213/QĐ – HĐTVCSVN về việc ban hành Quy định quản lý trồng xen trên đất cao su. Tạp chí Cao su VN xin trích giới thiệu một số nội dung chính của Quy định này.

Trồng xen canh cây lâm nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Ảnh: Lâm Khanh

Trồng xen canh cây lâm nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Ảnh: Lâm Khanh

Mục đích quy định

– Thực hiện chủ trương trồng xen để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất đai, cần có quy định để đảm bảo quy định chức năng của Tập đoàn “là đầu mối thống nhất quy hoạch, quản lý và bố trí diện tích đất trồng cao su cho các đơn vị thành viên”.

– Phát huy tính chủ động của đơn vị, đồng thời Tập đoàn đủ cơ sở dữ liệu để thực hiện công tác thống kê, quản lý và nắm bắt kịp thời việc thực hiện chủ trương trồng xen để có định hướng, biện pháp phù hợp trong từng thời kỳ.

– Thống nhất về quy trình quản lý, phân cấp quản lý đối với công tác trồng xen trên đất cao su trong toàn Tập đoàn.

Phạm vi điều chỉnh: Trồng xen các loại cây trồng, vật nuôi (bao gồm cả xây dựng cơ sở vật chất phục vụ trồng trọt, chăn nuôi) trên đất cao su; Trồng các loại cây trồng, tổ chức chăn nuôi trên quỹ đất xen lẫn trong các vùng cao su thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Nguyên tắc thực hiện trồng xen

– Phương án trồng xen phải được Tập đoàn chấp thuận bằng văn bản.

– Huy động được tối đa nguồn lực của các tổ chức, cá nhân bên ngoài công ty, CBCNV công ty để tham gia công tác trồng xen theo hình thức hợp tác phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên trồng xen: Công ty giảm được suất đầu tư, chia sẻ tiền thuê đất, có nguồn thu nhập ổn định; Bên hợp tác có lợi nhuận, tăng được thu nhập cho người lao động…

– Trong trường hợp công ty tham gia góp vốn hoặc tự tổ chức thực hiện thì phải tự cân đối nguồn vốn, không sử dụng nguồn vốn đầu tư của các dự án khác phục vụ cho mục đích trồng xen và tự chịu trách nhiệm về khoản vốn sử dụng cho kinh doanh, đầu tư.

– Đối với trồng xen trong lô cao su, cây cao su là cây trồng chính được trồng và chăm sóc theo quy trình kỹ thuật do Tập đoàn ban hành; Cây trồng xen là cây trồng kết hợp có mật độ thiết kế theo từng loại cụ thể, được trồng, chăm sóc và thu hoạch theo quy trình trồng, chăm sóc phù hợp với từng loại cây; có biện pháp quản lý, chăm sóc bảo đảm cả cây cao su và cây trồng xen cùng sinh trưởng phát triển tốt, hiệu quả. Việc trồng xen phải thực hiện theo “quy trình thiết kế và quản lý kỹ thuật vườn cao su xen canh”.

Có 3 hình thức tổ chức trồng xen là Hợp tác với tổ chức, cá nhân: Công ty không tham gia vốn; Hợp tác với tổ chức, cá nhân: Công ty có tham gia một phần vốn và công ty tự tổ chức trồng xen.

– Việc xác định cây trồng xen, đặc biệt là cây dài ngày phải được xem xét tính phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng ở từng khu vực và có xem xét đến nhu cầu thị trường để đảm bảo hiệu quả lâu dài và bền vững.

– Việc hợp tác với tổ chức, cá nhân trồng xen, giao khoán cho người lao động trồng xen phải phù hợp với quy định về quản lý sử dụng đất đai và giao khoán hiện hành.

Phương án trồng xen

Phương án trồng xen áp dụng cho trường hợp công ty hợp tác với tổ chức, cá nhân thực hiện trồng xen, công ty không tham gia vốn.

– Loại cây trồng xen: Trong trường hợp trồng xen cây ngắn ngày có thể ghi chung nhiều loại cây, riêng cây dài ngày phải chuẩn xác tên loại cây, giống.

– Thiết kế lô và bố trí hàng trồng trên diện tích trồng xen: Bao gồm bố trí hàng trồng của cây cao su, diện tích của cây trồng xen theo từng năm sinh trưởng của vườn cây cao su, đối với cây dài ngày dự kiến bố trí hàng trồng. Trong trường hợp trong một phương án, có nhiều loại cây trồng thì thiết kế thành bảng theo từng loại cây trồng xen.

– Trách nhiệm và quyền lợi của công ty: Nêu trách nhiệm công ty khi giao đất trồng xen (ví dụ giao đất sạch hay người trồng xen tự làm đất, cung cấp phân bón trong trường hợp bên trồng xen thực hiện bón phân, kiểm tra việc thực hiện chăm sóc cây cao su theo quy trình…) và quyền lợi công ty được nhận (ví dụ tiền thu hàng năm, tỷ lệ chia sản phẩm, giảm các công đoạn chăm sóc vườn cây…).

Dự án trồng xen

Dự án trồng xen áp dụng cho trường hợp công ty hợp tác với tổ chức, cá nhân thực hiện trồng xen, trong đó công ty có tham gia vốn hoặc tự tổ chức thực hiện. Đối với cây trồng xen dài ngày phải có mô tả quy trình trồng, chăm sóc, khai thác được công nhận rộng rãi hoặc định mức kinh tế kỹ thuật do tổ chức có chức năng ban hành, để có cơ sở tính toán lợi ích của các bên tham gia hợp tác.

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác