Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Gia Lai

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Bình Phước

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Đồng Nai

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Bình Dương

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Tây Ninh

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Kon Tum

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Đắk Lắk

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Đắk Nông

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Quảng Trị

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

39800

VNĐ

Quảng Bình

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Gia Lai

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Bình Phước

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Đồng Nai

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Bình Dương

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Tây Ninh

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Kon Tum

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Đắk Lắk

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Đắk Nông

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Quảng Trị

17/03/2014

Cao su SVR10

36300

VNĐ

Quảng Bình

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Gia Lai

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Bình Phước

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Đồng Nai

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Bình Dương

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Tây Ninh

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Kon Tum

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Đắk Lắk

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Đắk Nông

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Quảng Trị

17/03/2014

Cao su SVR3L

39400

VNĐ

Quảng Bình

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Gia Lai

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Bình Phước

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Đồng Nai

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Bình Dương

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Tây Ninh

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Kon Tum

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Đắk Lắk

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Đắk Nông

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Quảng Trị

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Quảng Bình

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Bình Thuận

17/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

347-351

VNĐ

Phú Yên

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Gia Lai

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Bình Phước

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Đồng Nai

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Bình Dương

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Tây Ninh

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Kon Tum

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Đắk Lắk

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Đắk Nông

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Quảng Trị

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Quảng Bình

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Bình Thuận

17/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14900-15300

VNĐ

Phú Yên

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Gia Lai

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Bình Phước

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Đồng Nai

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Bình Dương

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Tây Ninh

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Kon Tum

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Đắk Lắk

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Đắk Nông

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Quảng Trị

17/03/2014

Mủ cao su RSS3

240,2

YÊN

Quảng Bình

17/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác