Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 2. 2015 Giao tháng 3. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.65 56.40 56.85 56.60
RSS 2 56.05 55.80 56.25 56.00
RSS 3 55.50 55.25 55.70 55.45
RSS 4 55.20 54.95 55.40 55.15
RSS 5 54.75 54.50 54.95 54.70
STR STR 5L 51.80 51.55 52.00 51.75
STR 5 49.90 49.65 50.10 49.85
STR 10 49.20 48.95 49.40 49.15
STR 20 48.80 48.55 49.00 48.75
Concentrated Latex * 35.80 35.55 36.00 35.75

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác