Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,900-14,000 +100
Zhejiang (East China) 13,900-14,000 +50
Shanghai(East China) 13,900-14,000 +100
Tianjin (North China) 14,000-14,100 +50
Yunnan (Southwest China) 13,200-13,300 +50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 14,000 +100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,800-11,900
Shanghai(East China) 12,800
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,200 (with 17% VAT included) -50
Shandong (North China) 13,500-13,600 (no tax) +50
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200 -100
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,200 -100
SVR3L Hengshui (North China) 13,600-14,000 (no tax) +100
Shanghai(East China) 14,000-14,100 (with 13% VAT included) +50
Shandong (North China) 13,600-13,700 (no tax) +50
Zhejiang (East China) 14,000-14,100 (with 13% VAT included) +50
Guangdong (South China) 13,500-13,700 (with 13% VAT included)
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
nternational Market Thailand RSS3 2,050-2080 -10
STR20 1,710-1,770 -10
RSS3 Composite 1,720-1,770 -15
Malaysia SMR20 1,720-1,760 -10
SMR20 Composite 1,720-1,760 -10
Indonesia SIR20 1,720-1,750 -5
SIR20 Composite 1,740-1,770 -5
Vietnam SVR3L 1,800-1,950
SVR10 1,550
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 2,000 -10
STR20 1,640-1,660 -15
STR20 Composite 1,680 -20
Malaysia SMR20 1,630-1,650 -25
SMR20 Composite 1,680 -20
Indonesia SIR20 1,600-1,620 -25
SIR20 Composite 2,050-2,080 -10

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác