Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 1. 2015 Giao tháng 2. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.90 56.65 57.10 56.85
RSS 2 56.30 56.05 56.50 56.25
RSS 3 55.75 55.50 55.95 55.70
RSS 4 55.45 55.20 55.65 55.40
RSS 5 55.00 54.75 55.20 54.95
STR STR 5L 53.15 52.90 53.35 53.10
STR 5 51.25 51.00 51.45 51.20
STR 10 50.55 50.30 50.75 50.50
STR 20 50.15 49.90 50.35 50.10
Concentrated Latex * 37.75 37.50 37.95 37.70

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác